Biskupi

Antoni_Pacyfik_Dydycz
J. E. Ks. Bp dr Antoni Pacyfik Dydycz
Biskup_Tadeusz_Pikus
J. E. Ks. Bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus

 

Visits: 144

Dodaj komentarz