Sakramenty Święte

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • dane o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

 

WYKAZ Z KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO DOTYCZĄCY CHRZESTNYCH

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 –

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 • metryka chrztu (jeżeli osoba była ochrzczona poza parafią bierzmowania)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

 

WYKAZ Z KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO DOTYCZĄCY ŚWIADKA BIERZMOWANIA

Kan. 892 – Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan. 893 –

§ 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.

§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • świadectwo bierzmowania
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z USC (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • dane o świadkach ślubu (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres)

Zamiar zawarcia sakramentalnego małżenstwa należy zgłosić w kancelarii parafialnej

min. 3 miesiące przed datą uroczystości!

POGRZEB KATOLICKI

(nie jest sakramentem)

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO POGRZEBU KATOLICKIEGO

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Jeden spośród siedmiu sakramentów – sakrament namaszczenia chorych – przewidziany jest dla ciężko chorych.

Chory lub ktoś z jego otoczenia wzywa kapłana, zwłaszcza gdy choroba zagraża życiu lub gdy siły chorego, np. z powodu jego wieku, bardzo opadły. Kapłan modli się wraz z domownikami za chorego. Namaszcza jego czoło i ręce olejem świętym, wypowiadając przy tym słowa sakramentalne.

Chory, który nie stracił przytomności, powinien najpierw przyjąć sakrament pokuty i Komunię świętą (Wiatyk). Namaszczenie może być powtarzane przy każdym nawrocie ciężkiej choroby.

O namaszczeniu chorych czytamy w Liście św. Jakuba:

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5, 14-15).

Jak się przygotować do sakramentu namaszczenia chorych?

Niektórzy chrześcijanie ociągają się z powiadomieniem kapłana o potrzebie udzielenia choremu sakramentu namaszczenia chorych. Być może sytuacja ta ich zaskakuje, nie wiedzą, co powinni przygotować?

 • Przed przyjściem kapłana należy przygotować stolik przykryty białym obrusem, na którym stawia się zapalone świece, krzyż, ewentualnie wodę święconą i trochę waty Jeśli nie ma wody święconej, można użyć wody zwykłej i poprosić kapłana o poświęcenie jej. Na tak przygotowanym stoliku kładzie kapłan Najświętszy Sakrament oraz oleje.
 • Jeżeli ksiądz ma przynieść Najświętszy Sakrament, potrzebna jest także czarka z wodą, w której mógłby umyć palce. Jeżeli chory chce wyspowiadać się z grzechów, członkowie rodziny powinni wyjść z pokoju, ale dobrze by było, gdyby po zakończeniu spowiedzi wrócili i włączyli się w modlitwę.

Chorzy przygotowują się do sakramentu poprzez modlitwę. Należy zachęcać ich do modlitwy w samotności, z rodzinami, przyjaciółmi lub tymi, którzy sprawują nad nimi opiekę. Także księża powinni być gotowi do modlitwy z chorymi.